عنوان بلاک

پردیس رفاهی بوشهر

موسسه ناجی سازان امین

کارفرما

مطالعات مرحله اول و دوم

نوع همکاری

بوشهر

موقعیت پروژه

ساختمان حدود 5900 مترمربع

محوطه حدود 11000 مترمربع

مساحت پروژه

مطالعات و طراحی معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی و تاسیسات زیربنایی و معماری منظر

شرح مختصر پروژه

تصاویر پروژه

طراحی سایت