عنوان بلاک

پارک وحشی بافقی

شرکت سنگ آهن مرکزي ایران

کارفرما

خدمات مشاوره مرحله اول و دوم

نوع همکاری

بیشه در بافق

موقعیت پروژه

300000 مترمربع

مساحت پروژه

مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم معماری ، تاسیسات مکانیکی و برقی محوطه و ساختمان های موزه، اداری و …

تاسیسات زیربنایی، ، سیستم آبیاری تحت فشار و طراحی فضای سبز، محوطه سازی، جاده

توضیحات

تصاویر پروژه

طراحی سایت