عنوان بلاک

موزه سفال شهرستان لالجین

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

کارفرما

خدمات مشاوره مرحله اول، دوم

نوع همکاری

شهرستان لالجین

موقعیت پروژه

2300 مترمربع

مساحت پروژه

طراحی 2500 متر مربع ساختمان موزه سفال لالجین به همراه محوطه دور ساختمان

توضیحات

تصاویر پروژه

طراحی سایت