عنوان بلاک

فرودگاه بین المللی بجنورد

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

کارفرما

خدمات مشاوره مرحله اول،دوم و سوم ترمینال بین المللی فرودگاه بجنورد

نوع همکاری

فرودگاه بین المللی بجنورد

موقعیت پروژه

حدود 34 هکتار سایت و 6000 مترمربع ساختمان

مساحت پروژه

بازنگری و طراحی مرحله اول و دوم سایت پلان، باند و اپرون، خط کشی سطوح پروازی و طراحی مرحله اول و دوم ترمنیال بین المللی، تاسیسات زیربنایی، محوطه سازی، موتورخانه مرکزی و جاده گشت زنی به همراه خدمات نظارت مرحله سوم مربوطه

توضیحات

تصاویر پروژه

طراحی سایت