عنوان بلاک

فرودگاه مسجد سلیمان

استانداری خوزستان

کارفرما

خدمات مشاوره مرحله اول،دوم و سوم

نوع همکاری

فرودگاه مسجد سلیمان

موقعیت پروژه

حدود 5000 مترمربع ساختمان شامل ساختمان های ترمینال، بخش اداری، سپاه، پلیس، هواشناسی، موتورخانه و برج مراقبت

باند و محوطه

مساحت پروژه

مطالعات و طراحی ساختمان ترمینال، محوطه و ساختمان های جنبی

مطالعات و طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه پروژه مرمت و بهسازی روسازی عوامل پروازی فرودگاه مسجد سلیمان

توضیحات

تصاویر پروژه

طراحی سایت