عنوان بلاک

فرودگاه بین المللی لارستان

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

کارفرما

خدمات مشاوره مرحله اول، دوم و سوم

نوع همکاری

محوطه و ترمینال فرودگاه بین المللی لارستان

موقیت پروژه

حدود 18 هکتار محوطه و 5000 مترمربع ترمینال

مساحت پروژه

مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم سایت پلان فرودگاه و طراحی ترمینال بین المللی، دیوار پیرامونی و سر درب به همراه نظارت مرحله سوم

توضیحات

تصاویر پروژه

طراحی سایت