عنوان بلاک

باغ موزه دفاع مقدس همدان

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

کارفرما

خدمات مشاوره مرحله اول، دوم و سوم

نوع همکاری

22000 مترمربع

مساحت پروژه

خدمات مشاوره مرحله اول، دوم و سوم پروژه سایت باغ موزه دفاع مقدس همدان شامل:

5000 متر مربع دریاچه مصنوعی و آب نمای موزیکال

12000 متر مربع باغ موزه جنگ های نابرابر

1000 متر مربع موتورخانه مرکزی

به انضمام طراحی تاسیسات زیربنایی و سیستم های امنیتی، محوطه سازی و جاده های دسترسی پیرامونی

توضیحات

تصاویر پروژه

طراحی سایت